Creative Talks со Ана Јовковска - Europe House

Creative Talks со Ана Јовковска

Date and time: јуни 30, 2022

Ана Јовковска е научен истражувач, докторанд на културолошки студии, магистер по културолошки студии, дипломирана новинарка, колумнистка, писателка, ТВ-уредничка, специјалист за односи со јавност и тренер по комуникациски вештини.

Aвторка на шест книги, преку 1 500 интервјуа, 200 текстови, колумни, критики и есеи, десетина научни трудови во меѓунарoдни научни списанија…Веруваме дека ви е јасно која е главната тема на нашата дискусија.

За творештвото, креативноста во пишувањето и многу повеќе, во најновите Creative Talks – 30 јуни, 19ч, Europe House Skopje.

Subscribe To our newsletter!