Europe House мрежата преку COP28 Warm-up активностите ги акцентираше климатските обврски - Europe House

1 Дек

BACK

Europe House мрежата преку COP28 Warm-up активностите ги акцентираше климатските обврски

Europe House мрежата преку COP28 Warm-up активностите ги акцентираше климатските обврски

Конференцијата на Обединетите нации за климатски промени (COP28) започна со будење на колективната и индивидуалната свест за климатска акција. Конференцијата се одржува во најжешката година забележана во историјата, а влијанијата на климатската криза се вистински предизвик врз човечкиот живот и егзистенцијата ширум светот.

Europe House мрежата преку COP28 Warm-up активностите ги акцентираше климатските обврски, превенцијата и транзицијата кон подобра и климатски неутрална иднина.
Првиот настан се одржа во Europe House Veles каде заедно со младите се говореше на тема #foodsecurity. Младите се запознаа со важноста на правичниот пристап до храна, трансформацијата на системот за исхрана како и отпадот кој потоа се создава.

Продолживме во Europe House Kriva Palanka co фокус на #LandUse и практиките за менаџирање со земјиште, урбаното и руралното планирање и улогата на младите во адресирање на предизвиците со климатските промени.

Tретата активност ја презема Europe House Strumica дискутирајќи за #ОдржливоЗемјоделство. Во рамките на работилницата, се наведе практичното истражување и контрола на квалитетот на почвата и водата, кои се клучни фактори за органско производство на храна.

За крај, во Europe House Bitola присутните се запознаа со богатиот биодиверзитет во нашата земја, значењето и важноста на истиот и иницијативите поддржани од Европската Унија како Natura 2000 MK и CITES. Во рамките на работилницата се реализираше теренско истражување со интерактивната апликација iNaturalist, преку која младите имаат можност да ги запознаваат, изучуваат и мапираат видовите кои нѐ опркужуваат и активно да се вклучат во движењето за спас на нашата флора и фауна.

 

 

Subscribe To our newsletter!